Busca en aquest bloc

Placa solar amb grafè

Les plaques solars amb grafè té la capacitat de conduir molt bé l'electricitat, fins i tot a partir de les precipitacions. Això és degut a que les gotes de pluja no estan formades només per aigua, sinó que també estan compostes per diferents sals, constituïdes al seu torn per ions positius i negatius. Els ions positius, com el sodi, el calci i el amoni reaccionen amb la capa de grafè quan l'aigua colpeja el panell, generant una elevada diferència de potencial capaç de produir un corrent elèctric.
De fet, el rendiment d'aquest sistema en els dies plujosos és més elevat que en els dies de sol, l'eficiència disminueix a un 7% comparat amb el 20% dels panells solars convencionals. Això provoca que sigui necessari millorar les seves propietats i es trobi encara en fase de disseny i experimentació, de manera que encara no pot comercialitzar-se.
Així i tot, tota alternativa als combustibles convencionals ajuda a imaginar un futur millor. Alguna vegada hauries imaginat un panell solar que pogués funcionar sense dependre del sol?